De conformitat amb el que estableix la «Ley Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos» de caracter personal, dono el meu consentiment a la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual n’és titular ARTS GRÁFIQUES MOLINO S.L., i que les mateixes seran emprades per a la gestió comptable, fiscal i administrativa de la mútua relació contractual i comercial. Tanmateix declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercir en el domicili de ARTS GRAFIQUES MOLINO S.L., al c/ Germa Jaume Hilari 13-15, de Mollerussa, 25230, Lleida, o bé remetent un missatge de correu electrónic a teresa@molinoag.com